Regulamin usług i RODO w busy-travel.pl

 1. Zapewniamy dowóz i odbiór pasażera z/do wcześniej ustalonego miejsca.
 2. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń losowych nie odpowiadamy.
 3. Odmawiamy przewozu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. 
 4. W przypadku podania nieprawidłowego adresu miejsca docelowego firma ASBUS Transport nie ponosi odpowiedzialności wynikających z zaistniałej sytuacji. 
 5. W przypadku kiedy pasażer zachowuje się w sposób nieodpowiedni lub stanowi zagrożenie dla podróżujących, kierowca zobowiązany jest do pozostawienia pasażera w dowolnym miejscu na trasie przejazdu po wcześniejszym kontakcie z policją.
 6. Podczas podróży w samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. 
 7. Za wszelkie szkody wyrządzone innym podróżnikom oraz przewoźnikowi odpowiada pasażer.
 8. Każdy pasażer objęty jest ubezpieczeniem od nieszczęśliwego wypadku (NNW), które obowiązuje tylko i wyłącznie podczas pobytu w pojeździe. 
 9. Pasażer jest uprawniony do zabrania ze sobą do 60 kg bagażu w cenie biletu. Istnieje możliwość zabrania większej ilości bagaży po wcześniejszym ustaleniu oraz odpowiedniej dopłacie. 
 10. Wszelkie bagaże które mogą zagrażać bezpieczeństwu pasażerów lub ich przewóz jest zakazany na podstawie odrębnych przepisów jest zabroniony. 
 11. Jeżeli kierowca ma wątpliwości czy dany bagaż spełnia warunki regulaminu ma prawo sprawdzić jego zawartość.
 1. PASAŻER ZOBOWIĄZANY JEST DO POSIADANIA DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO GO DO PRZEKROCZENIA GRANICY.
 2. OCZEKIWANIA W UZGODNIONYM MIEJSCU I USTALONYM CZASIE.
 3. STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ KIEROWCY.
 4. OKAZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W PRZYPADKU KONTROLI
 5. PODANIA DOKŁADNEGO ADRESU DOCELOWEGO
 6. ZAPINANIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA W POJEŹDZIE
 7. PRZESTRZEGANIA I POZOSTAWIENIA PO SOBIE PORZĄDKU W POJEŹDZIE
 8. PASAŻER ZOBOWIĄZANY JEST DO TELEFONICZNEGO POTWIERDZENIA REZERWACJI NAJPÓŹNIEJ 24 GODZINY PRZED WYJAZDEM. W PRZECIWNYM PRZYPADKU REZERWACJA MOŻE BYĆ ANULOWANA.

1. Administratorem danych osobowych jest  AS BUS TRANSPORT Adrian Szewczyk Numer NIP 9222743350 Numer REGON 061633522
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Pani / Pana dane osobowe nie będą nigdy przekazywane innym podmiotom;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Masz pytania? Zapoznaj się z naszym FAQ

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o zapoznanie się z naszym FAQ. Tam z pewnością znajdziecie Państwo odpowiedź na pytanie, gdyby jednak tak nie było serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FAQ